O projekcie ZADANIE PLANOWANIE

Projekt "ZADANIE PLANOWANIE" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 28 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3093 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 66 nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023.

 

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU  „ZADANIE PLANOWANIE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

 

 1. Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/20 pn. ZADANIE PLANOWANIE”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 1. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 28 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3093 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 66 nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023  

 1. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2021 r. – 31.07.2023 r. 

 1. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem. 

 

 1. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu 

 1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły. 

 1. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na stronie internetowej: https://sp04.edu.bydgoszcz.pl/ 

 1. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr   w Bydgoszczy. 

 1. Szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego, 

 1. Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. 

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest:  

 1. osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Wyzwolenia 4 lub u koordynatora szkolnego.  

 1. Kryteria formalne:  

 1. Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętym projektem. 

 1. Nauczyciel deklaruję w formularzu zgłoszeniowym, iż  wykorzystam nabyte umiejętności w pracy dydaktycznej w szkole 

 1. Kryteria premiujące: 

 1. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole objętej wsparciem w projekcie Tak – 2 pkt., Nie - 0 pkt. 

 1. Wyrażenie chęci udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych na etapie opracowanie diagnozy - Tak – 2 pkt., Nie - 0 pkt. 

 1. W przypadku, gdy liczba uczestników, którzy zgłosili się do udziału w danej formie wsparcia jest równa lub niższa niż liczba dostępnych miejsc, szkoła odstępuje od analizy kryteriów premiujących i nadawania wag punktowych.  

 1. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 1. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4  w Bydgoszczy. 

 1. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 1.  Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie. 

 

 1. Postanowienia końcowe 

 1. Bieżące informacje na temat szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły. 

 1. Za kontakt z uczestnikami projektu w zakresie szkoleń i kursów odpowiada Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.