Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego
ul. Wyzwolenia 4
85-790 Bydgoszcz
tel.: 523471510
e-mail: zspp04@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczepańska, zspp04@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523439339. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 pry ul. Wyzwolenia 4, Szkoły Podstawowej nr 4 wejście główne od strony ul. Wyzwolenia – bez przeszkód architektonicznych – w wejściu głównym strefa kontroli dostępu, kontakt przez domofon; do pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole nr 57 wejście od strony boiska szkolnego – bez przeszkód architektonicznych – w wejściu strefa kontroli dostępu, kontakt przez domofon; do pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole nr 57 w budynku przy ul. Pielęgniarskiej 17A – wejście klatką schodową, w wejściu strefa kontroli dostępu, kontakt przez domofon.
 2. Pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 4 usytuowane na czterech kondygnacjach budynku przy ul. Wyzwolenia 4 (od poziomu -1 do 3). W budynku dwie klatki schodowe obejmujące poziomy: główna -1 do 2, boczna 0 do 3; możliwość komunikacji między klatkami schodowymi na poziomach 0 – 2. Pomieszczenia Przedszkola nr 57 usytuowane na jednym poziomie – parter budynku przy ul. Wyzwolenia 4 oraz wysoki parter budynku przy ul. Pielęgniarskiej 17A – dojście jednym biegiem schodów.
 3. Pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dźwig osobowy (od poziomu 0 do 2) obsługiwany przez pracownika placówki. Poziomy -1 oraz 3 niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia Przedszkola nr 57 usytuowane w budynku przy ul. Wyzwolenia 4 dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia Przedszkola nr 57 usytuowane w budynku przy ul. Pielęgniarskiej 17A  niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. W pobliżu budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. W uzasadnionych przypadkach prawo wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Miejsca postojowe w pobliżu budynku przy ul Wyzwolenia 4 wyznaczone w ciągu ul. Celnej – wjazd od strony ul. Cechowej. Możliwość postoju na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 – wjazd od ul. Wyzwolenia. Miejsca postojowe w pobliżu budynku przy ul Pielęgniarskiej 17A wyznaczone w ciągu osiedlowej ulicy biegnącej od północnej strony budynku – dojazd od ul. Pielęgniarskiej osiedlową ulicą przy ośrodku zdrowia.