Informacje o egzaminie

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22 odbędzie się w terminach: 

24 maja – język polski, 

25 maja – matematyka, 

26 maja – język obcy nowożytny. 

 

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat 20 sierpnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania  warunków  i  form  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dostosowania  warunków  i  form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dotyczy zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:  

niepełnosprawnych,  

niedostosowanych społecznie,  

zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

cudzoziemców. 

 

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. 

Dotyczy to uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

(uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością słuchu, niedowidzący i cudzoziemcy piszą na arkuszach innych niż standardowe). 

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dotyczy: 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

chorych lub niesprawnych czasowo (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza) 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

objętych w roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: 

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 

b. zaburzenia komunikacji językowej 

c. sytuację kryzysową lub traumatyczną (pozytywna opinia rady pedagogicznej) 

 

Rada  pedagogiczna,  spośród  możliwych  sposobów  dostosowania  warunków  i  form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia. 

Do 22 listopada 2021 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021,/2022) rodziców ucznia o wskazanych   sposobach  dostosowania  warunków  lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia. 

Do 26 listopada 2021 r. rodzice  ucznia  składają  oświadczenie  o  korzystaniu  albo niekorzystaniu  ze  wskazanych sposobów dostosowania (jako oświadczenie w załączniku 4b). 

 

Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: 

  1. korzystanie z urządzeń technicznych 

  1. korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu  z języka obcego nowożytnego 

  1. udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu  lub pisaniu 

  1. czas przedłużony o dodatkowe przerwy. 

 

Gdy do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali uprawniony jest więcej niż jeden uczeń w danej szkole, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich uczniów przystępujących do danego egzaminu w jednej sali, pod warunkiem że przebieg egzaminu nie będzie zakłócony dla żadnego z tych zdających. 

 

Jeżeli w dostosowaniach jest mowa o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć: 

  1. z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut (czyli 120 minut + 60 minut) 

  1. z matematyki – nie więcej niż o 50 minut (czyli 100 minut + 50 minut) 

  1. z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut (czyli 90 minut + 45 minut). 

 

Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg   egzaminu ósmoklasisty musi  być  rejestrowany  za  pomocą  urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej. Nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia  niedostosowaniem  społecznym  może wchodzić w skład zespołu nadzorującego jako jeden z nauczyciel. 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego są określone w Informacji  o  sposobie  organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. 

 

W  szczególnych  przypadkach wynikających  ze  stanu  zdrowia  lub  niepełnosprawności ucznia,  za  zgodą  dyrektora  właściwej  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej,  egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji  egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły –przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  w  danej  szkole,  złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 24 lutego 2022 r. 

Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa powyżej, nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania. 

 

Uprawnieni do dostosowania i możliwe sposoby dostosowania: 

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia 

a) przedłużenie czasu 

b) uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych). 

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) 

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 

2. Przedłużenie czasu,  

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej) 

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń lub słuchacz w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).W przypadku egzaminu z języka obcego uczeń korzystający z pomocy nauczyciela wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).  

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). 

6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 

1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.  

2. Przedłużenie czasu, w zależności od potrzeb. 

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali. 

 

Uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej) 

1. Zapewnienie obecności specjalisty(może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym. 

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17.Komunikatu, w zależności od potrzeb. 

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali. 

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady  pedagogicznej,  może  wystąpić  do  dyrektora  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej z wnioskiem  o wyrażenie  zgody  na  przystąpienie  ucznia  do  egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych  do  jego  potrzeb  edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych, nieujętych  komunikacie. 
Wniosek  powinien  być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia  pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 9 listopada 2021 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań. 

.